Schoolkring

De schoolkring is een klankbordgroep voor de school, die bestaat uit ouders die een schakel vormen tussen school en ouders en een signalerende taak hebben. Twee ouders uit de schoolkring zijn lid van de medezeggenschapsraad.

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Mevr. M.Dekker

Oudergeleding: Mevr. J. Benjamins

Oudergeleding MR/GMR: Mevr. S. v.d. Poll

Oudergeleding MR: Mevr. A ten Caat

Personeelsgeleding MR/GMR: Mevr. M v.d. Weide - Motz

Personeelsgeleding MR: 

Lid schoolkring: Mevr. S. v.d. Poll