Wederzijdse verwachtingen en grenzen...

Het team wil graag samen met de ouders ontdekken, hoe ze partners kunnen zijn in het begeleiden van het kind. Leerkrachten kunnen door informatie van ouders de kinderen nog beter begrijpen en begeleiden. En ouders kunnen door kennis en ervaring van leraren leren om hun kind te ondersteunen bij het leren.

 Deze beschrijving van de verwachtingen is een voortvloeisel uit het traject “Ouderbetrokkenheid” dat ouders en leerkrachten met elkaar hebben doorgemaakt  onder begeleiding van Samen-Binden.  Dit document is besproken in de schoolkring en het team van de school.

De verwachtingen van ouders en team over wat we elkaar over en weer te bieden hebben, worden met elkaar besproken. De school geeft aan wat ouders van de school kunnen verwachten en ook wat daarvan de grenzen zijn. De ouders krijgen ruimte om hun verwachtingen van de school uit te spreken. We gaan in het onderlinge contact uit van respectvolle communicatie.

Verwachtingen worden besproken in de schoolkring en komen ieder jaar tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar aan bod. Ouders krijgen deze op papier mee naar huis. De verwachtingen worden halverwege het schooljaar opgenomen in de nieuwsbrief. Het is een ‘levend document’ en kan aangepast worden n.a.v. veranderingen in de praktijk.

De verwachtingen worden tijdens het intakegesprek doorgenomen met nieuwe ouders.

 • Wat kunnen ouders van de school verwachten?
 • Wat verwacht de school van ouders?
 • Waar liggen grenzen?

 

Wat kunnen ouders van de school verwachten?

 • De ouders kunnen waardering en respect voor hun mening verwachten.
 • De school communiceert open en duidelijk. Er is een goede informatievoorziening.
 • De school is laagdrempeling. Kinderen en ouders moeten zich welkom voelen.
 • De teamleden maken tijd voor ouders. Als het nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Als er zich onder schooltijd iets voordoet, waarvan de leerkrachten vinden dat het nodig is om contact met de ouders over op te nemen, dan mogen de ouders verwachten dat dat gebeurt. Dit geldt niet alleen voor negatieve voorvallen, maar ook voor positieve ontwikkelingen.
 • De ontwikkeling van de kinderen wordt goed bijgehouden en daar wordt helder over gecommuniceerd.
 • De school maakt gebruik van expertise die bij de ouders aanwezig is. Zij kennen hun kind het beste.
 • Het team gaat professioneel om met tips en tops van ouders.

 

Wat verwacht school van de ouders?

 • De leerkrachten verwachten wederzijds respect van de ouders.
 • De ouders onderschrijven bij de inschrijving van hun kind de christelijke identiteit van de school.
 • De school verwacht dat ouders tijdig contact opnemen als er bijzonderheden zijn waarbij het beter is onderling contact te hebben.
 • Als er bijzonderheden/opmerkingen zijn, dan altijd eerst contact opnemen met de groepsleerkracht. Een vervolgstap kan contact met de directeur zijn.
 • Als er een invalleerkracht voor de groep staat en er doet zich iets bijzonders voor, dan verwacht het team dat ouders óf wachten tot de eigen leerkracht terug is, óf dat contact opgenomen wordt met vaste leerkrachten of de directeur.
 • De school verwacht dat ouders de informatieavonden aan het begin van het schooljaar en de informatieve ouderavond in de loop van het schooljaar bijwonen.
 • Het bezoeken van rapportgesprekken.
 • Zoveel mogelijk betrokkenheid bij activiteiten.
 • Hulp bij huiswerk.
 • De school verwacht dat ouders de wekelijkse nieuwsbrief goed doornemen, zodat de informatie bekend is.
 • De school verwacht dat ouders de vrijwillige ouderbijdrage tijdig betalen.
 • Het overwegen van lidmaatschap van de VPCBO-Coevorden.

 

Waar ligt de grens?

Over de grenzen:

 • Respectvol communiceren. Bedreigingen worden niet getolereerd. Als blijkt dat respectvolle communicatie niet mogelijk is, dan zal een afspraak gemaakt worden voor een later tijdstip.
 • De school neemt stelling als er op het terrein van de school niet respectvol over elkaar en de kinderen wordt gepraat. De school en ouders staan voor de veilige situatie voor de kinderen en bewaken samen het fatsoen.
 • De school kiest geen partij in onderlinge conflicten tussen ouders en leerkrachten maken dit z.s.m. duidelijk in (telefoon)gesprekken.
 • Klassenorganisatie en onderwijsprogramma zijn de verantwoordelijkheid van de school.
 • Het doorgaan van bijzondere activiteiten hangt af van de hulp die ouders kunnen bieden.