SCHOOLVERZUIM

In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de taak van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naarschool gaat. Als een kind zonder melding afwezig is, wordt contact met de ouders opgenomen, omdat we dan ongerust zijn. Bij geregeld terugkerende absentie, wordt contact met de ouders opgenomen het te bespreken. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een proces-verbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

MELDING ZIEKTE EN ABSENTIE

Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen.

EXTRA VERLOF VOOR VAKANTIE

Volgens de leerplichtwet alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.

BUITENGEWOON VERLOF

Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van:

  • bepaalde religieuze feestdagen;
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan;
  • andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie, gezinsuitbreiding en verhuizing.