Informatie

Welkom bij Stichting Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang Coevorden. Uw peuter gaat peuterspeelzaal het Hummelhoes in Dalerpeel bezoeken. 

Logo Hummelhoes

Peuterspeelzaal het Hummelhoes is onderdeel van  Stichting Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang Coevorden . Het Hummelhoes biedt peuteractiviteiten voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

In januari 2016 is peuterspeelzaal het Hummelhoes van start gegaan. De peuterspeelzaal valt onder verantwoording van de Willem-Alexanderschool in Dalerpeel. De directeur van het Hummelhoes is Carolina Camies.  De ervaren leidsters die werkzaam zijn in het Hummelhoes zijn Sylvia Stevens en Brenda Welink.

Met onbeantwoorde vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de peuterspeelzaalleidsters  of bij Carolina Camies. Zij is op dinsdag en donderdag bereikbaar op school: 0524-571956.

Uiteraard staan wij altijd open voor opmerkingen en aanvullingen. 


Doelstelling 

Bij het Hummelhoes  krijgen kinderen van 2,5  tot 4 jaar gedurende één of meerdere dagdelen 
per week gestructureerde aandacht en begeleiding bij het individueel en samen spelen. Onder deskundige leiding zijn er diverse spelmogelijkheden waarbij aandacht wordt besteed aan het stimuleren van de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van uw peuter. 

Het Hummelhoes biedt mogelijkheden die vaak thuis niet of lastig te doen zijn. Het samen spelen met leeftijdgenootjes, het leren delen van zowel aandacht als materiaal en het naar elkaar leren luisteren zijn bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De peuter maakt een grote ontwikkeling in korte tijd door. Een peuter naar het Hummelhoes brengen kan positief zijn voor zowel uw kind als voor u.
 
Het doel van Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang is het bieden van een kwalitatief goede peuteropvang met veel nadruk op taalontwikkeling en creatieve vorming. Door middel van een goede begeleiding, het stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het laten opdoen van veel ervaringen en vaardigheden willen wij ervoor zorgen dat alle peuters die naar onze opvang komen beter voorbereid naar de basisschool (en eventueel buitenschoolse opvang) gaan als zij 4 jaar worden. We leren de peuters samen delen, samen spelen, zelfstandig activiteiten uitvoeren, functioneren in de groep, helpen opruimen, etc. Ook zindelijkheidstraining hoort hierbij.

Op basis van het spel en het gedrag van de peuter zal de leidster de peuter stimuleren en variaties aanbrengen om het een stapje verder te laten gaan. Daarvoor heeft de leidster oog voor de ontwikkelingsfase van de afzonderlijke kinderen en biedt de leidster speelgoed en activiteiten aan die uitdagen en waar uw peuter wat mee kan ontdekken. Uitgangspunt daarbij is wat de peuters wel kunnen en niet dat wat ze niet kunnen. De ontwikkeling loopt niet voor ieder kind gelijk. De ene peuter is sneller met praten en de ander is motorisch vaardiger. Wij vinden het heel belangrijk dat een jonge peuter zich kan ontwikkelen in zijn/haar tempo. Een kind op het Hummelhoes moet dit spelenderwijs kunnen doen. Toch komt het voor dat de peuter op een bepaald ontwikkelingsgebied best wat stimulans kan gebruiken. De leidsters signaleren deze behoefte en gaan daar op in middels extra aandacht (activiteit) op een bepaald ontwikkelingsgebied. Vroegtijdig signaleren van een ontwikkelingsprobleem is belangrijk om hier op in te kunnen spelen en zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden.
 

Aanbod 

Het Hummelhoes is een belangrijke stap in het leven van uw kind. Wij willen er alles aan doen om deze stap zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Ontmoeten: De kinderen ontmoeten in het Hummelhoes veel andere kinderen. Ze leren samen spelen in een veilige omgeving. Door samen te spelen leert uw kind rekening te houden met anderen. Ook ontmoet uw kind de peuterspeelzaalleidsters. 

Ontdekken: Een kind is elke dag bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Dit doet de peuter op heel veel verschillende manieren: door te praten, te luisteren, te lachen, te kijken, te tekenen, te plakken, te bouwen, te rennen en ga zo maar door. 
Het peuterspel is hierbij heel belangrijk want spelen is leren.
 
Ontwikkelen: In de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar maken kinderen een grote ontwikkeling door. Ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De peuterspeelzaalleidsters sluiten aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind en stimuleren deze ontwikkeling. 


VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) 

Met vroegschoolse educatie wordt bedoeld dat voor het reguliere taal aanbod (op een basisschool) of taalmethode aandacht wordt besteed aan taalontwikkeling door middel van een programma. Het zogenaamde VVE-programma. Voorschoolse en vroegschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool. Het zijn geen losse lessen. Bij alles wat er in de groep gebeurt, speelt het programma een rol, ook als er niet aan activiteiten van het programma wordt gewerkt. 


Doel VVE 

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. Kinderen worden via speciale onderwijsprogramma’s daarbij geholpen. Er zijn verschillende programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. 
Stimulering is voor elk kind belangrijk, maar vooral voor kinderen die van huis uit minder meekrijgen. 

In de praktijk zijn met VVE programma’s overwegend positieve en soms zeer positieve resultaten bij de kinderen bereikt. Bij de ontwikkeling van deze programma’s is aangesloten op de meest recente inzichten over hoe de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt en hoe we die zo goed mogelijk kunnen stimuleren.


Programma 

Bij het Hummelhoes hebben we gekozen voor het VVE–programma “Piramide” (Cito). Het Piramide-project voldoet aan de daarvoor gestelde VVE normen en sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
Piramide bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een volledig programma vormen voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De onderwerpen die met het project worden behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen en wereldoriëntatie. 
De activiteiten worden aangeboden in thema’s die vier weken duren. Iedere maand krijgen de peuters een ‘Piramideboekje’ mee naar  huis. Daarin staat naast algemene informatie ook informatie over het thema waar aan gewerkt wordt.

Daarnaast werken we met Logo 3000.
Dit  is een  goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling.
LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal, zoals  mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. 


Dagindeling 

Iedere peuterspeelzaalleidster en iedere peuterspeelzaal is uniek. Elk seizoen en elke feestdag is anders en daarmee is ook iedere dag afwisselend en leerzaam voor de kinderen. 

Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden van activiteiten: 
•    Spelen met allerlei speelgoed, puzzels maken 
•    Tekenen, plakken, knippen, verven, kleien 
•    Luisteren naar een verhaal, liedjes zingen en spelletjes spelen 
•    Buiten spelen, fietsen en in de zandbak spelen 
•    Rollenspel in de poppenhoek 
•    Samen eten en drinken 

De daglijn staat centraal voor de activiteiten die we gaan doen. Het zijn kaartjes die aan een lijn in het lokaal hangen. Hier kijken we dan ook samen naar. We gaan vervolgens met elkaar buiten spelen of naar het speellokaal voor spel of gymactiviteiten. Fruiteten doen we als pauzemoment met aansluitend een taal of rekenactiviteit. Daarna gaan we nog spelen en/of werken. 

Aanmelding voor de peuterspeelzaal kan door langs te komen bij peuterspeelzaal of school, door naar de school te mailen, info@waschooldp.nl of door te bellen.

Brengen en halen 

Na de spelinloop is het voor uw kind het makkelijkst als u duidelijk en kort afscheid neemt bij het weggaan. In de hal van het Hummelhoes zijn kapstokjes waar de kinderen hun jas en tas aan kunnen hangen. 

Wij geven de kinderen niet zomaar aan anderen mee. Mocht uw kind door iemand anders dan uzelf opgehaald worden, zegt u dit dan van tevoren tegen uw kind en de peuterspeelzaalleidsters. 

Eten & drinken 

Tijdens de ochtend wordt door de kinderen samen gegeten en iets gedronken. Uw kind mag in zijn/haar tasje iets te eten (het liefst fruit) en iets te drinken meenemen.

Luiers & zindelijkheid 

Is uw kind nog niet zindelijk? Geen probleem. Als uw kind bezig is met zindelijkheidstraining dan is het prettig als u dit meldt bij het Hummelhoes. Het is fijn als u uw kind extra kleding meegeeft. In een tas voorzien van de naam van uw kind. Ook bij het Hummelhoes wordt er gewerkt met zindelijkheidstraining. Kinderen gaan op een vast moment samen met de leidster naar het toilet, ook werken wij met een beloningssysteem. 

Kleding 

In het Hummelhoes spelen de kinderen ook op de grond en bijvoorbeeld buiten in de zandbak. Het is aan te raden uw kind kleding aan te doen die vies mag worden. De kinderen krijgen voor activiteiten als verven en plakken een schortje aan. 

Uitstapjes 

Zo nu en dan worden de kinderen meegenomen voor een uitstapje. U kunt bijvoorbeeld denken aan de kinderboerderij of een herfstwandeling door het bos. U en uw kind krijgen tijdig informatie over de voorgenomen uitstapjes. 

Ziekte & afmeldingen 

Als uw kind niet naar het Hummelhoes komt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan school? Het telefoonnummer is  0524 – 571956.  Heeft uw kind een besmettelijke ziekte als rode hond, waterpokken, mazelen, geelzucht en dergelijke, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de peuterspeelzaalleidsters. Bij besmettelijke ziekten worden de richtlijnen van de GGD gevolgd.

Als uw kind ziek wordt tijdens een morgen in het Hummelhoes, dan wordt u gebeld op één van de telefoonnummers die u opgegeven heeft op het inschrijfformulier. Ook hebben de peuterspeelzaalleidsters een noodtelefoonnummer van u nodig, zodat zij bij noodgevallen altijd contact met u kunnen opnemen. 

Vakanties en feestdagen

Tijdens vakanties en op officiële feestdagen is  het Hummelhoes gesloten. De vakanties vallen gelijk met de vakanties van de Willem-Alexanderschool. Alle ouders van peuters van het Hummelhoes krijgen de schoolkalender waarop vakanties en vrije dagen staan aangegeven. 

Gegevens van de peuter

Het is belangrijk dat de juiste gegevens van uw kind bekend zijn op de peuterspeelzaal. Dit houdt in dat verandering van onder andere telefoonnummers, ontstane allergieën en andere belangrijke zaken direct aan de peuterspeelzaalleidsters gemeld moeten worden.

Uitschrijven

Als kinderen vier jaar worden gaan ze naar de basisschool. Deze datum wordt gehanteerd voor de uitschrijving. Mocht u eerder willen opzeggen dan is dat mogelijk. Elk moment van de maand kunt u het contract opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn. Opzeggen kan per mail: fz.peuters@fiers.nu

Ouders

Met u als ouder delen we een stukje van de opvoeding van uw kind. Daarom vinden we het belangrijk om ouders bij activiteiten van de peuterspeelzaal te betrekken. U kunt gevraagd worden voor een uitstapje, een knutselavond voor Sinterklaas, enzovoorts.

Oudercommissie

Een aantal ouders zijn actief in de oudercommissie van het Hummelhoes. In gezamenlijk overleg zullen we komen tot een taakstelling voor deze commissie. 

Personeel

De leidsters van het Hummelhoes zijn Sylvia Stevens en Brenda Welink. Mocht er vervanging nodig zijn, dan komt er een invalpeuterleidsters of valt één van de leerkrachten van de Willem-Alexanderschool in.  

Verlies van spullen

Het Hummelhoes is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding en meegebracht speelgoed.